Gebruikersvoorwaarden

Een handboek betreffende het gebruik van onze website

Gebruik van de website

SoftwareCompare.nl (“SC”) biedt gebruikers informatie en hulpmiddelen om verschillende softwareproducten beter te begrijpen en deze aan te schaffen. SC’s website is auteursrechtelijk beschermd werk dat toebehoort aan SC. SC biedt gebruikers toegang tot deze Site op voorwaarde dat ze alle voorwaarden en kennisgevingen (gezamenlijk ‘Voorwaarden’) zonder wijzigingen accepteren.

Accepteren van de gebruikersvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze Site, stemmen gebruikers in met de Voorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en komen zij overeen dat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Als ze het niet eens zijn met een van deze voorwaarden, mogen ze de site niet gebruiken. De materialen op deze site zijn beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

Gebruikerslicentie

De inhoud op de site van SC is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, individueel gebruik en niet voor commercieel of extern gebruik. Onder deze licentie voor beperkt gebruik mogen gebruikers het materiaal niet wijzigen of kopiëren, het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel), poging tot decompilatie of reverse engineering van software of Services die zich op SC’s Site bevinden, verwijderen auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal, of het materiaal over te dragen aan een andere persoon of het materiaal op een andere server te “spiegelen”. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als gebruikers een van deze beperkingen schenden en kan op elk moment door SC worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken door gebruikers van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moeten gebruikers gedownloade materialen in hun bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer

Het materiaal op de SC-site wordt geleverd “zoals het is”. SC geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij en ontkende alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft SC geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site. De inhoud van de SC-site, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, informatie verkregen van SC-licentiegevers en ander materiaal op de SC-site, inclusief alle Services (“Inhoud”) zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden. Gebruikers moeten alle informatie die door de fabrikanten van de producten wordt verstrekt, online of op de eigenlijke product- etiketten of verpakking zorgvuldig lezen.

Beperkingen

Het gebruik van deze Site en de Services gebeurt op eigen risico van de gebruiker. SC of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op SC’s Site te gebruiken, zelfs indien SC of een geautoriseerde SC-vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Schadeloosstelling

Gebruikers stemmen ermee in ons te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van schending door gebruikers van deze Voorwaarden en / of gebruik door gebruikers van de Site.


Herziening

De materialen die verschijnen op de site van SC kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. SC garandeert niet dat een van de materialen op zijn Site juist, volledig of actueel is. SC kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar Site. SC doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Links van derde

SC heeft niet alle websites bekeken die gelinkt zijn naar of van haar Site en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Het opnemen van een link betekent niet dat SC de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

Aanpassing van deze voorwaarden

SC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar Site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Site te gebruiken, stemmen gebruikers ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Overige vragen?

Als u nog vragen heeft over deze gebruikersvoorwaarden stuur dan a.u.b. een email naar softwarecompare.nl@gmail.com